{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Polderweg 14

2493 ZA 'S-Gravenhage
€ 300.000,-

€ 300.000,-
1959
1.795 m²
0
€ 0,- per

Polderweg 14

TE KOOP
Polderweg 14 te 's-Gravenhage

BEZICHTIGINGEN
Het object kan worden bezichtigd op de navolgende data (aanmelden niet nodig):
- Woensdag 09 oktober 2019 van 15.30 tot 17.30 uur;
- Donderdag 17 oktober 2019 van 09.00 tot 11.00 uur.

PROCEDURE
De verkoop zal geschieden middels een inschrijving welke zal sluiten op vrijdag 01 november 2019 om 12.00 uur. De voorwaarden waarop deze inschrijving zal plaatsvinden staan vermeld in de dataroom (onder berichten).

DATAROOM
Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens in te zien middels de dataroom. Dit zijn bijvoorbeeld: eigendomsbewijs, plattegronden, erfpachtvoorwaarden, stukken m.b.t. asbest en bodem etc.

OMGEVINGSFACTOREN
Dit kavel is gelegen in het groenste gedeelte van bedrijventerrein het Forepark. Het Forepark is een bedrijven- / kantorenlocatie die strategisch is gepositioneerd langs de rijksweg A4 en wordt gekenmerkt door premium car-dealerships, distributiecentra en (hoogwaardige) kantoren en horecagelegenheden.

De exacte locatie is gelegen langs de hoofdader (Donau) recht tegenover de Wittebrug autodealer en naast tuincentrum Groenrijk.

BEREIKBAARHEID
Uitstekende bereikbaarheid met eigen vervoer via een afslag vanaf de A4 (Den Haag - Amsterdam), de A12 (Den Haag - Utrecht) en de A13 (Den Haag - Rotterdam).

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is goed. NS Station Den Haag Ypenburg is op korte loopafstand gelegen, waar tevens tram 19 en bus 30 hun halte hebben.

PARKEREN
Parkeren kan op eigen terrein.

OBJECTOMSCHRIJVING
Het betreft een kavel van circa 1.753 m² waarop bedrijfsmatig tot 8 meter hoog circa 824 m² BVO bebouwd mag worden (bebouwd oppervlak 412 m²). De kavel mag uitsluitend worden gebruikt worden voor bedrijfsmatige doeleinden.

METRAGE
De totale kaveloppervlakte is circa 1.753 m².

Volgens het bestemmingsplan is het mogelijk om circa 412 m² te bebouwen tot circa 8 meter hoog. Het totale bruikbare oppervlak zal in dat geval maximaal 824 m² B.V.O. bedragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Verkoper draagt met betrekking tot de milieukundige toestand van de bodem zorg voor een bodemkwaliteitsverklaring. Dit houdt in dat verkoper de bodemgesteldheid garandeert voor de gebruiksmogelijkheden welke volgens het huidige bestemmingsplan mogelijk zijn.

Met betrekking tot asbesthoudende materialen wordt verwezen naar asbestinventarisatierapport van
Jabor B.V. Projectnummer 1908004 aan partijen genoegzaam bekend.

Het perceel zal voorts worden verkocht en geleverd ?as is where is?, dat wil zeggen in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van de levering en met alle op dat moment aan het object en perceel verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enige soort met betrekking tot technische, bouwkundige, fiscale, milieukundige en commerciële aspecten van het object. Verkoper zal slechts beperkte garanties en verklaringen verstrekken die zien op de (eigendoms) titel. De Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiend uit de ?as is where is? koop en levering.

BESTEMMINGSPLAN
?Forepark - A4 - A12? vastgesteld d.d. 20-02-2014.
Het object valt onder bestemmingscategorie 'Gemengd - 4'.
Het object is bestemd in gebruik te worden genomen als:
a. Bedrijven in de categorieën 1 en 2 uit de Staat van bedrijven op bedrijventerreinen, zoals opgenomen in bijlage 2 van de regels met uitzondering van inrichtingen als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Wet geluidhinder, inrichtingen als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
b. Sauna;
c. Wellness;
d. Dienstverlening;
e. Sportvoorzieningen;
f. Maatschappelijk, waaronder begrepen:
1. Gezondheidszorg;
2. Openbare dienstverlening;
3. Praktijkruimte;
4. Welzijnsinstelling;
5. Zorginstelling;

Met dien verstande dat ten aanzien van de onder f1 tot en met f5 genoemde functies inrichtingen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit geluidhinder niet zijn toegestaan;
Één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde, wegen, groen, water, parkeervoorzieningen en overige voorzieningen.

Voor het volledige bestemmingsplan kunt u terecht op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

ENERGIELABEL
Onderhavige beschikt niet over een Energielabel.

VERKOOPPRIJS
€ 300.000 k.k.

AANVAARDING
In overleg.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: 's-Gravenhage
Sectie: BE
Nummer: nog niet bekend

De grond zal worden uitgegeven op eeuwigdurende erfpacht, waarvan de canon eeuwigdurend is afgekocht. In overleg is het mogelijk de canon niet af te kopen, maar canon te betalen.

BTW
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom voldoen. op kwaliteitsrekening van de notaris binnen 10 werkdagen, nadat de wilsovereenstemming door beide partijen is getekend.

VOORBEHOUD KOPER
De verkoop geschiedt onder het voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring en positieve uitkomst Bibob.

KOOPAKTE
Standaard NVM koopakte BOG.

KOOPVOORWAARDEN
Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

- Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennisgenomen van de vrijblijvende objectinformatie en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

- Het Object zal worden verkocht en geleverd ?as is where is?, dat wil zeggen in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van de levering en met alle op dat moment aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enige soort met betrekking tot technische, bouwkundige, fiscale, milieukundige en commerciële aspecten van het object. Verkoper zal slechts beperkte garanties en verklaringen verstrekken die zien op de (eigendoms) titel. De Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiend uit de ?as is where is? koop en levering.

- Met betrekking tot asbesthoudende materialen wordt verwezen naar asbestinventarisatierapport van Jabor B.V. Projectnummer 1908004 aan partijen genoegzaam bekend.

- Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens in te zien middels de dataroom. Dit zijn bijvoorbeeld: eigendomsbewijs, plattegronden, erfpachtvoorwaarden, stukken m.b.t. asbest en bodem etc.

+++

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

TE KOOP
Polderweg 14 te 's-Gravenhage

BEZICHTIGINGEN
Het object kan worden bezichtigd op de navolgende data (aanmelden niet nodig):
- Woensdag 09 oktober 2019 van 15.30 tot 17.30 uur;
- Donderdag 17 oktober 2019 van 09.00 tot 11.00 uur.

PROCEDURE
De verkoop zal geschieden middels een inschrijving welke zal sluiten op vrijdag 01 november 2019 om 12.00 uur. De voorwaarden waarop deze inschrijving zal plaatsvinden staan vermeld in de dataroom (onder berichten).

DATAROOM
Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens in te zien middels de dataroom. Dit zijn bijvoorbeeld: eigendomsbewijs, plattegronden, erfpachtvoorwaarden, stukken m.b.t. asbest en bodem etc.

OMGEVINGSFACTOREN
Dit kavel is gelegen in het groenste gedeelte van bedrijventerrein het Forepark. Het Forepark is een bedrijven- / kantorenlocatie die strategisch is gepositioneerd langs de rijksweg A4 en wordt gekenmerkt door premium car-dealerships, distributiecentra en (hoogwaardige) kantoren en horecagelegenheden.

De exacte locatie is gelegen langs de hoofdader (Donau) recht tegenover de Wittebrug autodealer en naast tuincentrum Groenrijk.

BEREIKBAARHEID
Uitstekende bereikbaarheid met eigen vervoer via een afslag vanaf de A4 (Den Haag - Amsterdam), de A12 (Den Haag - Utrecht) en de A13 (Den Haag - Rotterdam).

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is goed. NS Station Den Haag Ypenburg is op korte loopafstand gelegen, waar tevens tram 19 en bus 30 hun halte hebben.

PARKEREN
Parkeren kan op eigen terrein.

OBJECTOMSCHRIJVING
Het betreft een kavel van circa 1.753 m² waarop bedrijfsmatig tot 8 meter hoog circa 824 m² BVO bebouwd mag worden (bebouwd oppervlak 412 m²). De kavel mag uitsluitend worden gebruikt worden voor bedrijfsmatige doeleinden.

METRAGE
De totale kaveloppervlakte is circa 1.753 m².

Volgens het bestemmingsplan is het mogelijk om circa 412 m² te bebouwen tot circa 8 meter hoog. Het totale bruikbare oppervlak zal in dat geval maximaal 824 m² B.V.O. bedragen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Verkoper draagt met betrekking tot de milieukundige toestand van de bodem zorg voor een bodemkwaliteitsverklaring. Dit houdt in dat verkoper de bodemgesteldheid garandeert voor de gebruiksmogelijkheden welke volgens het huidige bestemmingsplan mogelijk zijn.

Met betrekking tot asbesthoudende materialen wordt verwezen naar asbestinventarisatierapport van
Jabor B.V. Projectnummer 1908004 aan partijen genoegzaam bekend.

Het perceel zal voorts worden verkocht en geleverd ?as is where is?, dat wil zeggen in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van de levering en met alle op dat moment aan het object en perceel verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enige soort met betrekking tot technische, bouwkundige, fiscale, milieukundige en commerciële aspecten van het object. Verkoper zal slechts beperkte garanties en verklaringen verstrekken die zien op de (eigendoms) titel. De Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiend uit de ?as is where is? koop en levering.

BESTEMMINGSPLAN
?Forepark - A4 - A12? vastgesteld d.d. 20-02-2014.
Het object valt onder bestemmingscategorie 'Gemengd - 4'.
Het object is bestemd in gebruik te worden genomen als:
a. Bedrijven in de categorieën 1 en 2 uit de Staat van bedrijven op bedrijventerreinen, zoals opgenomen in bijlage 2 van de regels met uitzondering van inrichtingen als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Wet geluidhinder, inrichtingen als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
b. Sauna;
c. Wellness;
d. Dienstverlening;
e. Sportvoorzieningen;
f. Maatschappelijk, waaronder begrepen:
1. Gezondheidszorg;
2. Openbare dienstverlening;
3. Praktijkruimte;
4. Welzijnsinstelling;
5. Zorginstelling;

Met dien verstande dat ten aanzien van de onder f1 tot en met f5 genoemde functies inrichtingen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit geluidhinder niet zijn toegestaan;
Één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde, wegen, groen, water, parkeervoorzieningen en overige voorzieningen.

Voor het volledige bestemmingsplan kunt u terecht op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

ENERGIELABEL
Onderhavige beschikt niet over een Energielabel.

VERKOOPPRIJS
€ 300.000 k.k.

AANVAARDING
In overleg.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: 's-Gravenhage
Sectie: BE
Nummer: nog niet bekend

De grond zal worden uitgegeven op eeuwigdurende erfpacht, waarvan de canon eeuwigdurend is afgekocht. In overleg is het mogelijk de canon niet af te kopen, maar canon te betalen.

BTW
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom voldoen. op kwaliteitsrekening van de notaris binnen 10 werkdagen, nadat de wilsovereenstemming door beide partijen is getekend.

VOORBEHOUD KOPER
De verkoop geschiedt onder het voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring en positieve uitkomst Bibob.

KOOPAKTE
Standaard NVM koopakte BOG.

KOOPVOORWAARDEN
Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

- Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennisgenomen van de vrijblijvende objectinformatie en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

- Het Object zal worden verkocht en geleverd ?as is where is?, dat wil zeggen in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van de levering en met alle op dat moment aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enige soort met betrekking tot technische, bouwkundige, fiscale, milieukundige en commerciële aspecten van het object. Verkoper zal slechts beperkte garanties en verklaringen verstrekken die zien op de (eigendoms) titel. De Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiend uit de ?as is where is? koop en levering.

- Met betrekking tot asbesthoudende materialen wordt verwezen naar asbestinventarisatierapport van Jabor B.V. Projectnummer 1908004 aan partijen genoegzaam bekend.

- Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens in te zien middels de dataroom. Dit zijn bijvoorbeeld: eigendomsbewijs, plattegronden, erfpachtvoorwaarden, stukken m.b.t. asbest en bodem etc.

+++

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}